REACH (REGISTRACE, VYHODNOCENÍ, SCHVÁLENÍ)

Registrace, vyhodnocení a schválení chemických látek

Kontakt

REACH Department
Quaker Chemical EMEA
reach@quakerchem.com

REACH (Směrnice (EC) č.1907/2006) jsou nové předpisy Evropské unie pro správu chemických látek. V platnost vstoupily 1. června 2007 a to s okamžitým účinkem ve všech členských státech EU.

 

Pravidla pro chemické látky v Evropské unii

V Evropské unii je výroba chemických látek třetím největším průmyslovým oborem, který zahrnuje 31 000 společností s 1,9 miliony zaměstnanců.1 Chemické látky jsou důležité pro ekonomiku Evropské unie.

Použití těchto látek může vést k rizikům. V Evropě stoupá počet hlášení alergií, některých typů rakovin a poruch rozmnožování, chemické látky mohou být jednou z příčin. Studie navíc ukazují, že u některých živočichů (žáby, ptáci, ryby) dochází k neplodnosti a pohlavním změnám spojeným s určitými chemickými látkami ovlivňujícími hormony.2

Na trhu bylo v EU v roce 1981 více než 100 000 chemických látek, ze kterých 30 000 bylo vyráběno pravidelně. My o nich víme jen velice málo, informace o 99 % z nich jsou dnes nedostačující3 (V roce 2010 bylo ECHA podáno asi 4 000 žádostí o registraci).

Ke snížení rizika a vylepšení transparence Evropská komise vyvinula regulatorní systém nazvaný REACH. Účelem je lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí a zároveň vylepšovat soutěživost skrze inovace a zajišťování přísných bezpečnostních norem pro chemické látky.

 

Požadavky

REACH od společností požaduje, aby přijaly zodpovědnost za chemické látky, které vyrábějí, dovážejí či dodávají v rámci EU. Zatímco velká část zodpovědnosti zůstává s původním EU výrobcem chemické látky či společnosti, která látku dováží do EU, všechny organizace, které chemické látky přidávají do jiných produktů, a uživatelé těchto produktů mají také povinnosti vyplývající z REACH. Musejí podávat informace o vlastnostech, použití a bezpečném zacházení. Podporuje se spolupráce a sdílení údajů mezi společnostmi pro vylepšení průmyslu. Komunikace v dodavatelském řetězci mezi dodavatelem a uživatelem chemických látek je nezbytnou součástí REACH.

 

Před registrací – První stádium REACH

Všechny látky v současnosti užívané v EU musí být každým výrobcem či dovozcem předregistrované do 1. prosince 2008. NEDODRŽENÍ PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE znamená, že již nesmíte vyrábět, dovážet či dodávat v rámci EU.

Společnost Quaker úspěšně dokončila první fázi REACH.

 

Registrace – Druhý stupeň REACH

Všechny chemické látky vyráběné v EU či dovážené do EU v množství vyšším než jedna tuna na výrobce či dodavatele na rok musí být registrované. To znamená podání žádosti s daty Evropské chemické agentuře (ECHA) v Helsinkách. Složka obsahuje údaje o nebezpečných vlastnostech, použití a ve většině případů i vyhodnocení rizik (Zprávu o chemické bezpečnosti) pro různé typy použití. Aktuální údaje ve složce a při podání registrace budou záviset na rizicích látky a vyráběném či dováženém množství na každou společnost.

Látky, které se musejí registrovat v první fázi, jsou ty klasifikované zákony EU jako karcinogeny třídy 1 a 2, mutageny a reprotoxiny (CMR); ty klasifikované jako R50/53, (Velice toxická pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé negativní účinky na vodní prostředí) a vyráběné či dovážené v množství větším než 100 tun na rok; a látky s výrobou či dovozem vyšším než 1000 tun na rok na výrobce. Tyto látky se musely zaregistrovat do 1. prosince 2010.

V druhé fázi se vyžaduje registrace těch látek s výrobou či dovozem mezi 100 tunami na rok a 1000 tunami na rok na výrobce Tyto látky se musí zaregistrovat do 1. června 2013.

V třetí fázi se vyžaduje registrace těch látek s výrobou či dovozem mezi 1 tunou na rok a 100 tunami na rok na výrobce. Tyto látky se musí zaregistrovat do 1. června 2018.

Společnost Quaker ECHA úspěšně předložila složky v roce 2010 a další předloží v roce 2013 a 2018.

 

Vyhodnocení – Třetí stupeň REACH

Vyhodnocení má dvě části:

  • Vyhodnocení složky – Registrační složka bude překontrolována pro úplnost a bude rozhodnuto, zda se požadují další informace pro dokončení vyhodnocení rizik
  • Vyhodnocení látky – Nebezpečné vlastnosti látky a způsob, jak je používána, budou důkladně vyhodnoceny příslušnými orgány členského státu. Jestliže neexistují žádné obavy, použití chemické látky může pokračovat. Jestliže existují obavy, mohou být vyžádány další informace či navrhnuty další kontroly. Látky budou seřazeny na základě množství rizika pro člověka a životní prostředí. V současnosti Quaker čeká na hodnocení (složky i látka) ECHA

backtotop

 

Schválení a omezení

Ta budou platit pro nejnebezpečnější chemické látky, jako jsou CMR látky kategorie 1 a 2 CMR, identifikované jako PBT nebo vPvB či endokrinní rušiče. Tyto látky (seznam vytvořen ECHA a označen jako Látky s vážnými problémy) budou moci být použity pouze se zvláštním svolením Evropské komise. Takové povolení může být časově omezené a pro jednotlivé případy.

Jestliže je použití chemické látky nepřijatelné ze zdravotních důvodů či kvůli životními prostředí, lze zavést omezení či dokonce zákaz – omezení REACH nahradí stávající omezení podle Směrnice pro marketing a Použití 76/769/EEC a jejích doplňků z 1. června 2009. Všechna stávající omezení budou převedena do REACH.

 

Vliv

Výrobci surovin nesou zodpovědnost za registraci, takže hlavním úkolem společnosti Quaker je koordinovat s dodavateli příslušných materiálů. Investujeme důležité zdroje do toho, aby naše suroviny a produkty byly v souladu s požadavky. Quaker může používat dodavatele či najít bezpečnější alternativy. Jestliže se určité chemické látky zastaví, budeme muset přepracovat produkty.

Zatímco nyní jde o předpisy EU, časem se mohou rozšířit celosvětově. REACH má již teď vliv na Quaker i mimo Evropu. Epmar, AC Products, Summit Lubricants a G.W. Smith and Sons, Inc., naše dceřinné společnosti mimo Evropu, vyvážejí produkty do Evropy a musí proto dodržovat REACH.

Víme, že REACH bude mít v určitém rozsahu vliv na ceny, očekávám, že dodavatelské ceny ovlivní náklady společnosti Quaker. Plný dopad však nebude znám až do implementace registrace v roce 2018.

 

REACh

  Fact 1:  We need chemicals and a strong industry
  Fact 2:  Chemicals can pose risks, but information is sketchy
  Fact 3:  Current legislation does not provide the necessary level of protection

 

 

Environment Fact Sheet

Acronyms
ECHA: European Chemicals Agency
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
CMR: Carcinogens, Mutagens and Reprotoxins
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
SVHC: Substance of Very High Concern

1  “Fact and figures – The European chemical industry in a worldwide perspective,” January 2005, European Chemical Industry Council (www.cefic.org/factsandfigures/).

2, 3 “Environment Fact Sheet: REACH,” 2006, European Commission.

backtotop