Bezpečnostní listy

GHS vyžaduje použití sekce 16 Bezpečnostních listů se specifickým
pořadím sekcí.  Tyto sekce zahrnují:

 • identifikaci
 • identifikaci nebezpečí
 • složení / informace o složkách
 • opatření první pomoci
 • protipožární opatření
 • opatření v případě náhodného úniku
 • manipulaci a skladování
 • omezování expozice / osobní ochranné pomůcky
 • fyzické a chemické vlastnosti
 • stabilitu a reaktivitu
 • toxikologické informace
 • ekologické informace
 • pokyny pro likvidaci
 • informace o přepravě
 • informace o předpisech
 • další informace

 

Prvky v každé sekci jsou také stanoveny. BL (Bezpečnostní listy) musí informovat o rizicích materiálů a poskytnout informace o bezpečném skladování, manipulaci a likvidaci látky nebo směsi.   Materiál by měl být předložen pracovníkům na pracovišti v konzistentní a úplné formě jako základ.  Ostatní mohou využívat celé BL nebo jejich části včetně zaměstnanců, personálu oddělení BOZP, personálu pro havárie, zdravotníků a vládních subjektů.