REACH

Registrace, evaluace a autorizace chemických látek

Kontakt

Oddělení REACH
Quaker Chemical
reach@quakerchem.com

REACH (Nařízení (ES) č.1907/2006) je novou legislativou Evropské unie pro chemické látky. Vstoupilo v platnost 1. června 2007 a začalo ihned platit ve všech členských státech EU.

 

Politika o chemikáliích v Evropské unii

V Evropské unii (EU) je chemická výroba třetím největším průmyslem, zahrnuje 31 000 společností zaměstnávajících 1,9 milionu lidí.1Chemikálie jsou pro ekonomiku EU důležité.

Používání těchto látek může představovat riziko. V Evropě roste počet zaznamenaných případů alergií, rakoviny a poruch reprodukce a chemikálie mohou být jejich příčinou. Studie zároveň ukazují, že některá zvířata (žáby, ptáci, ryby) trpí neplodností a změnami pohlaví, které souvisí s určitými chemikáliemi, jež ovlivňují hormony.2

V EU bylo v roce 1981 na trhu více něž 100 000 chemikálií – z nichž 30 000 je vyráběno pravidelně – a my o nich toho mnoho nevíme. (Do května 2015 bylo agentuře ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) v Helsinkách podáno cca 8 400 registračních zpráv o unikátních látkách).

Pro snížení rizika a zlepšení transparentnosti vyvinula Evropská komise regulační systém nazvaný REACH. Cílem je lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí a zároveň zlepšit konkurenci podporou inovace a zajištěním vysokých bezpečnostních standardů pro chemické látky.

 

Požadavky

REACH vyžaduje, aby společnosti převzaly odpovědnost za chemické látky, které vyrábí, dováží nebo dodávají v EU. I když velká část odpovědnosti leží na původním výrobci chemických látek z EU nebo na společnosti z EU, která do EU dodává, všechny organizace, které vmíchávají chemikálie do jiných produktů, a uživatelé těchto produktů mají také závazky plynoucí z nařízení REACH. Musí podat informace o závodech, užívání a bezpečné manipulaci. Za účelem zlepšení situace v odvětví se podporuje spolupráce a sdílení údajů mezi společnostmi. Komunikace mezi dodavateli a odběrateli chemických látek – dodavatelským řetězcem – je zásadní součástí nařízení REACH.

 

Předběžná registrace – první fáze REACH

Všechny látky, které jsou v současné době v EU používány, musel každý výrobce a dovozce předběžně registrovat do 1. prosince 2008. NEUSKUTEČNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE má za přímý následek, že vám již nadále není dovoleno vyrábět, dovážet nebo dodávat do EU. Nicméně je možné později předběžně registrovat látky, které jsou vyráběny a dováženy, ale pouze v nízkém objemu (<100 tun/rok).

 

Registrace – druhá fáze REACH

Všechny látky vyrobené v nebo dovezené do EU v objemu vyšším než jedna tuna/rok/výrobce nebo dovozce musí být registrovány. To zahrnuje podání složky dat agentuře ECHA v Helsinkách. Tato složka musí zahrnovat údaje o nebezpečných vlastnostech látky, jejím využití a, ve většině případů, posouzení rizika (Zpráva o chemické bezpečnosti) pokrývající veškeré typy využití. Aktuální údaje ve složce a datum, do kdy musí být registrace podána, bude záviset na nebezpečích látky a na vyráběném nebo dováženém množství každou společností.

Látky, které vyžadují registraci v první fázi, budou klasifikovány podle zákona EU jako karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky kategorie 1 a 2 (CMR); látky klasifikovány jako R50/53, (velmi toxické pro vodní organismy, mohou způsobovat dlouhodobý nepříznivý dopad na vodní prostředí) a vyráběné nebo dovezené v množství >100 tun/rok; a látky vyrobené nebo dovezené v množství >1 000 tun/rok/výrobce. Tyto látky musely být registrovány do 1. prosince 2010.

Látky vyžadující registraci ve druhé fázi budou ty vyrobené nebo dovezené v množství >100 tun/rok – <1 000 tun/rok na výrobce. Tyto látky byly registrovány do 1. června 2013.

Látky, které vyžadují registraci ve třetí a poslední fázi, budou ty vyráběné nebo dovezené v množství >1 tuna/rok – <100 tun/rok na výrobce. Tyto látky musí být registrovány do 1. června 2018.

Společnost Quaker úspěšně podala složky agentuře ECHA v roce 2010 a v roce 2013 a podá složky i v nadcházejících letech.

 

Evaluace – třetí fáze REACH

Evaluace má dvě fáze:

  • Evaluace složek – Registrace složek bude pro úplnost zkontrolována a bude rozhodnuto, zda jsou vyžadovány další informace pro dokončení evaluace rizika.
  • Evaluace látek – Nebezpečné vlastnosti látek a způsob, jakým jsou používány, budou předmětem podrobné evaluace příslušnými orgány v členských státech EU. Pokud nepanují žádné obavy, bude používání látek i nadále povoleno. Pokud panují obavy, mohou být vyžadovány dodatečné informace nebo mohou být navrženy kontroly použití látky. Látkám bude přisouzena priorita pro evaluaci na základě úrovně rizika pro lidi a životní prostředí. V tuto chvíli očekává společnost Quaker evaluaci (složek i látek) agenturou ECHA. Společnost Quaker znovu na žádost ECHA podala některé složky a v jiném případě vede společnost Quaker s ECHA diskuzi o identitě látky.

zpět nahoru

 

Autorizace & restrikce

Toto bude využito pro nejrizikovější látky, jako jsou látky CMR kategorie 1 a 2 identifikované jako PBT nebo vPvB a endokrinní disruptory. Tyto látky (seznam vytvořený ECHA s označením Látky velmi vysoké obavy) budou povoleny pro použití pouze tehdy, pokud Evropská komise udělí specifické povolení. Toto povolení bude časově omezené a bude se udělovat případ od případu.

Pokud se použití látky ukáže jako nepřijatelné pro lidské zdraví nebo z ekologických důvodů, může být zavedena restrikce nebo dokonce zákaz použití – restrikce REACH nahradí současné restrikce existující podle směrnice týkající se uvádění na trh a používání 76/769/EEC a jejích příloh, s platností od 1. června 2009. Veškeré existující restrikce byly převedeny na REACH.

 

Dopad

Výrobci surovin jsou zodpovědní za registraci, proto je hlavním úkolem společnosti Quaker koordinace s dodavateli dotčených materiálů. Investujeme důležité zdroje, abychom naše suroviny uvedli do souladu se sortimentem produktů. Společnost Quaker může snížit počet dodavatelů nebo najít bezpečnější alternativy. Pokud se některé látky přestanou vyrábět, budeme muset přeformulovat naše produkty.

I když je to v současné době legislativa platná v EU, jiné země jako Jižní Korea nebo Turecko jsou v procesu aktivace nařízení podobných REACH, a je jen otázkou času, kdy je budou následovat ostatní země a legislativa se rozšíří po celém světě. REACH již ovlivňuje společnost Quaker i mimo Evropu. Naše mimoevropské pobočky Epmar, AC Products, Summit Lubricants a G.W. Smith and Sons, Inc. dováží produkty do Evropy, a proto musí REACH dodržovat.

Víme, že nařízení EU-REACH do určité míry ovlivnilo a bude ovlivňovat ceny v odvětví a očekáváme, že náklady dodavatelů ovlivní náklady společnosti Quaker. Nicméně úplné implikace nebudou zřejmé, dokud nebudou nařízení (2018) zavedena.

 

REACH

  Skutečnost 1:  Potřebujeme chemické látky a silné odvětví
  Skutečnost 2:  Chemické látky mohou představovat riziko, ale informace jsou útržkovité
  Skutečnost 3:  Nařízení REACH poskytne a zvýší úroveň ochrany lidí a životního prostředí

 

 

Ekologický list

Zkratky
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals Agency)
REACH: Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
CMR: Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
SVHC: Látky vzbuzující mimořádné obavy

1  „Fact and figures – The European chemical industry in a worldwide perspective,“ leden 2005, Evropská rada pro chemický průmysl (www.cefic.org/factsandfigures/).

2, 3 “Ekologický list: REACH,” 2006, Evropská komise.

zpět nahoru